DONEER NU! Sharing is caring  English Below.

Lieve vrienden,

De ADM heeft jullie hulp nu hard nodig!!! We zijn een donatie-actie begonnen met het streefbedrag van 13.000 euro.

Een dag eerder dan de vroegst mogelijke ontruimingsdag stond de ME aan de poort. Daar kwam bij dat velen er vanuit gingen dat Femke Halsema gehoor zou geven aan de bindende interim maatregel van de VN om de ontruiming met een aantal maanden uit te stellen of op zijn minst de rechtszaak die plaatsvond op 8 januari af te wachten. Hierdoor hadden velen hun spullen nog niet in veiligheid gesteld.

Met alleen ludiek protest vertrokken de ADM-ers die ochtend. Ze kregen de boodschap mee dat zij later hun spullen konden halen. Met groot ontzet zagen zij echter een paar uur later een slooppatrouille van Koole langskomen. Vervolgens is er contact geweest met de gemeente. Chidda, de eigenaar, beloofde Femke Halsema niets te slopen. Hoe naïef kun je zijn om de nazaten van een beroepscrimineel te geloven, die in het verleden bekend stond als Bertus de Bulldozer?

‘The last kingdom’ van de Nederlandse underground is letterlijk met de grond gelijk gemaakt. Hele werkplaatsen die netjes waren afgesloten zijn leeggeroofd en totaal vernietigd. Huizen zijn met de grond gelijk gestampt. Alle kunswerken zijn kapot. De schade voor sommigen lopen op tot ver boven de 50.000 euro.

De ADM heeft jullie support daarom nu hard nodig, want rechtszaken, schadeclaims en advocaten kosten bakken met geld.

Maar ook dit: de gemeente beweert in de media dat zij 5 ton heeft geïnvesteerd in de slibvelden, terwijl Kock in een commissievergadering doodleuk zegt: ‘Die investeringen zijn voor de toekomst om het terrein bouwklaar te maken.’ Kock voert hier dus een schijnvertoning op! In feite heeft de ADM slechts drie afgetrapte toilethokjes gekregen, de helft van het terrein is verder niet verhard en onbruikbaar, de locatie is daardoor veel te klein en bewoning is in feite onmogelijk gezien de omstandigheden. De interim maatregel van de VN komt dan ook niet uit de lucht vallen.

Door massaal te doneren kunnen wij laten zien dat we de ADM steunen, en waar wij willen dat ons gemeenschapsgeld aan wordt uitgegeven. Deze onafhankelijke crowdfunding wordt door stichting Mushkila Kabira georganiseerd.

We weten nog niet wat onze kosten gaan zijn, maar ons streven is om in 30 dagen, 13000 euro op te halen, want er is reeds 7000 gedoneerd, dan hebben we 20.000 euro gekregen en laten we nu net de 20.000 handtekeningen hebben gehaald, dat is 1 euro per handtekening! Dat moet toch mogelijk zijn?

——————————————————–

DONATE NOW! Sharing is caring 

Dear friends,

The ADM is really in need of your help!!! The riot police (ME) were at the gates a day before the earliest possible eviction day. In addition, many assumed that Femke Halsema would follow the request from the United Nations to postpone the eviction with a number of months or at least to wait for the court case that was to take place on the 8th of January. Because of this many had not yet brought their belongings into safety.

With only playful protest the ADM-ers left that morning with the message that they would be able to collect their things later. A few hours later they stood aghast as a demolition patrol of Koole arrived. Immediately contact was sought with the municipality. Chidda, the owner, promised Femke not to demolish anything. How naive can you be to believe the offspring of a professional criminal who used to be known as Bertus the Bulldozer.

‘The last kingdom’ of the Netherlands underground has literally been razed to the ground. Whole workplaces that were tidily closed were looted and completely destroyed. The damages for some are far above 50,000 euro.

The ADM really needs your support now, because court cases, damage claims and lawyers cost heaps of money.

But also this: the municipality claims in the media that 500,000 has been invested in the slibfields, while Kock blandly states in a committee meeting: “Those investments are for the future to make the ground ready to build on”. This is a farce! In reality the ADM is left with only three delapidated toilet cubicles, half of the terrain is not hardened and is useless, the location is therefore way too small and living there is pretty much impossible, seen the circumstances. The interim measure from the UN did not just appear from nowhere.

By donating en masse we can show that we support the ADM and where we want our community money to be given out on. This independent crowdfunding is being organised by Mushkila Kabira.

We don’t know yet what our costs will be, but our aim is to collect 13000 in 30 days, because there is already 7000 donated, then we’ll have received 20,000 and we’ve just reached the 20,000 signatures. We should make it a fair way with that, and it is 1 Euro per signature! That should be possible?

 https://www.adm.amsterdam/donate