Yule and the Watery womb of the world

Laden Evenementen

Yule and the Watery womb of the world

Yule is the celebration of light in times of darkness. On the darkest day of the year artists Roosien Verlaan and Nina van Hartskamp invite you to shine light on your personal journey of the past year in a ritual performative installation.

What wants to surface when you wander into the dark and surrender your body?

In a world of watery wombs, we invite you to walk with us, towards the hidden side of the moon and surrender to what wants to arise, be felt, and voiced.

Do you dare to light up your hidden fears and dreams? And shine light on what wants to be born, for the year to come?

—————-

[NL]

Praktisch
De ceremonie omvat twee essentiële fasen die een betekenisvolle en praktische ervaring bieden. In het eerste deel word je uitgenodigd om reflectie te brengen op het afgelopen jaar, waarbij je stapsgewijs stil staat bij de gebeurtenissen van de afgelopen 12 maanden. Hierbij markeer je de hoogte- en dieptepunten, en belangrijke momnten op een persoonlijke route die het verloop van het jaar symboliseert. Deze individuele route biedt jou de vrijheid om in je eigen tempo te bewegen.

Het tweede deel van de ceremonie verwelkomt je in het hart van een performatieve installatie. Hier onderga je een unieke performance en ontvang je een gebed dat je de gelegenheid geeft om in alle rust met jezelf en de resultaten van jouw jaar in het reine te komen. Deze bezielde setting biedt ruimte om jouw intenties voor het nieuwe jaar diep te doorvoelen. De gehele ceremonie is een individueel traject dat begint zodra je binnenkomt en ongeveer tussen de 45 tot 1,5 uur zal duren, afhankelijk van je eigen tempo.

Yule
In deze nacht schenkt de Godin het leven aan het Licht, en de Zon keert weer terug. De Zon keert weer, geboren uit de donkere en voedende schoot van de Moeder, de Grote Godin. De Heer van de Dood is de Heer van de Wedergeboorte, en duisternis maakt nu plaats voor het licht als elke dag langer wordt. Men denkt dat het woord Yule afstamt van het deense woord Hjul, wat wiel betekent. Yule is ook wel bekend als winterzonnewende en in mindere mate als wintersolstitium.Beide namen slaan op het verschijnsel dat op deze dag in het jaar de dag het kortst is en de nacht het langst. Na deze nacht zullen de dagen weer langer worden en de nachten korter …

Goed om te weten
In dit ritueel nodigen we je uit tot onderzoek en contemplatie. Onbekende zaken kunnen zich openbaren. We streven ernaar intens te zijn. In plaats van een veilige ruimte streven we ernaar een zachte dappere ruimte te creëren.

Eten en Drinken
In verband met de ceremonie is de bar in de kerk niet open.
Het Kabouterhuys zal geopend zijn voor Chai Thee, Soep en andere non-alcaholische dranken.

Over de Makers
https://roosienverlaan.nl/
https://ninavanhartskamp.com/

————

[EN]

Practical
The ceremony comprises two essential phases that provide a meaningful and practical experience. In the first part, you are invited to reflect on the past year, taking gradual pauses to contemplate the events of the past 12 months. During this process, you mark the highs and lows, as well as significant moments along a personal route symbolizing the course of the year. This individual route grants you the freedom to navigate at your own pace.

The second part of the ceremony welcomes you into the heart of a performative installation. Here, you undergo a unique performance and receive a prayer that allows you the opportunity to come to terms with yourself and the outcomes of your year in a serene manner. This inspired setting provides space to deeply sense your intentions for the new year. The entire ceremony is an individual journey that commences upon your arrival and is expected to last approximately between 45 to 1.5 hours depending on your own pace.

Yule
On this night, the Goddess gives birth to the Light, and the Sun returns. The Sun is reborn from the dark and nurturing womb of the Mother, the Great Goddess. The Lord of Death is the Lord of Rebirth, and darkness now gives way to light as each day grows longer. It is believed that the word Yule is derived from the Danish word Hjul, meaning wheel. Yule is also known as the winter solstice and, to a lesser extent, as midwinter.

Good to know
In this ritual we invite you to inquiry and contemplation. Unknown things might open up. We aim to be intense. Rather than a safe space we aim to host a soft brave space.

Food and Drinks
Due to the ceremony, the bar in the church will not be open.
The Kabouterhuys will be open for Chai Tea, soup, and other non-alcoholic beverages.

About the creators
https://roosienverlaan.nl/
https://ninavanhartskamp.com/

Ga naar de bovenkant