Yawanawa Concert

Laden Evenementen

[nl]

Lieve vrienden,

We voelen ons erg blij en nederig om jullie uit te nodigen voor het aankomende concert van de Yawanawa’s onder begeleiding van Tuikuru Yawanawa en Eriya Yawanawa Ashaninka, dat plaatsvindt op 23 juli in de kerk van Ruigoord.

Het is een grote zegen dat ze rechtstreeks uit het Amazonewoud naar Europa komen om hun traditie en kennis met ons te delen. Dit is een zeer unieke kans om deze tradities buiten Brazilië te ontmoeten, met veel vrouwelijke kracht. Eriya’s ongelooflijke muziek, die je via de link in dit bericht kunt vinden, is wijd bekend in de medicijnwereld.

Deze twee prachtige zielen overbruggen en fuseren de kracht en unieke medicijn van twee verschillende etniciteiten uit de Amazone, aangezien dit de eerste keer is dat 🌱 Yawanawa en 🌱 Ashaninka samen spiritueel en cultureel werk zullen verrichten in Europa.

Veel liefde en zegeningen,

🤍 Nikaya & Pedro 🤍


DE YAWANAWA’S
De Yawanawa’s zijn een inheems volk van de Pano-taalfamilie die in het westen van het Braziliaanse Amazonegebied wonen en bekend staan als het “pekari-volk”. “Yawa” betekent “pekari”, een typisch Amazone-wild zwijn dat altijd in grote groepen loopt, wat de kracht van het collectief vertegenwoordigt. Bekend om hun spiritualiteit en hun liederen, hebben ze door hun wijsheid en hun kunst talloze mensen over de hele wereld geholpen om te genezen en grotere doelen in hun leven te vinden.

ERIYA YAWANAWA ASHANINKA
Eriya Yawanawa Ashaninka is de dochter van de inheemse politieke leider Nedina Yawanawa en de spirituele leider Moisés Piyanko Ashaninka, en draagt de erfenis en kracht van de vereniging van twee inheemse volken met zeer diepe en verschillende tradities en kennis. Een van de meest prominente artiesten en muzikanten in beide haar stammen, Eriya bracht haar eerste album uit in 2021 en verschillende van haar liederen zijn erg bekend geworden in de medicijnmuziekscene.

Een jonge leider die het werk van haar ouders en families voortzet, werd Eriya gekozen als vertegenwoordiger van de Amazone-jeugd bij COP 26, in Glasgow in 2021, en bij verschillende evenementen binnen Brazilië. Zo volgt ze in de voetsporen van haar moeder Nedina, directeur van het Secretariaat van Inheemse Volkeren in Acre, en haar oom Benki Ashaninka, een beruchte leider van de Amazone inheemse bewegingen wereldwijd. Ze heeft zich ook diepgaand toegelegd op de studies en spirituele diëten van beide haar tradities, en deelt haar kracht en verantwoordelijkheid als jonge vrouw die twee etniciteiten vertegenwoordigt. Samenwerkend met haar man Tuikuru, laat Eriya door haar krachtige stem en prachtige zang de vrouwelijke kracht zien, rechtstreeks vanuit het hart van de Amazone.

YAWANAWA EN ASHANINKA IN EUROPA
Een zeer zeldzame gelegenheid waarbij vertegenwoordigers van twee verschillende Amazone-stammen samen in Europa zijn. Als stammen van verschillende taalfamilies en dus met zeer verschillende tradities, culturen en liederen, is deelnemen aan concerten en retraites met Yawanawa en Ashaninka tegelijkertijd een unieke kans.

[en]

Dear friends,

We feel very happy and humbled to be able to invite you to our upcoming Concert with Yawanawa under the guidance of Tuikuru Yawanawa and Eriya Yawanawa Ashaninka taking place the 23th of July at the Church of Ruigoord.

It’s a great blessing that they are coming directly from the Amazon forest to Europe to share with us their tradition and knowledge. This is a very unique opportunity to meet these traditions outside of Brazil, with a lot of female power. Eriya’s incredible music which you find via the link in this post is widely known in the medicine world.

These two beautiful souls are bridging and fusioning the strength and unique medicine of two different ethnicities from the Amazon as this will be the first time that 🌱 Yawanawa and 🌱Ashaninka will be together conducting spiritual and cultural work in Europe.

Lots of love and blessings,

🤍 Nikaya & Pedro 🤍THE YAWANAWA’S

The Yawanawas are na indigenous people of the Pano linguistic family who inhabit the west of the Brazilian Amazon and are known as the “peccary people”. “Yawa” means “peccary”, a typical Amazon wild boar, which always walks in large groups, representing the strength of the collective. Well known for their spirituality and their songs, through their wisdom and their arts, they have helped countless people around the world to heal and find greater purposes in their lives.

ERIYA YAWANAWA ASHANINKA
Eriya Yawanawa Ashaninka is the daughter of the indigenous political leader Nedina Yawanawa and the spiritual leader Moisés Piyanko Ashaninka, carrying the legacy and strength of the union of two indigenous peoples with very deep and different traditions and knowledge. One of the most prominent artists and musicians in both her tribes, Eriya released her first album in 2021 and several of her songs have become very well known in the medine music scene.

A young leader who continues the work of her parents and families, Eriya was chosen as a representative of Amazonian youth at COP 26, in Glasgow in 2021, and at several events within Brazil. Thus following in the footsteps of her mother Nedina, director of the Secretariat of Indigenous Peoples in Acre, and her uncle Benki Ashaninka, notorious leader of Amazonian indigenous movements worldwide. Having also dedicated herself deeply to the studies and spiritual diets of both her traditions, she has been sharing her strength and responsibility as a young woman representing two ethnicities. Conducting work with her husband Tuikuru, through her powerful voice and beautiful singing, Eriya comes to show the female strength straight from the heart of the Amazon.

YAWANAWA AND ASHANINKA IN EUROPE
A very rare occasion when representatives of two different Amazonian tribes will be together in Europe. As tribes from different linguistic families and, therefore, from very different traditions, cultures and songs, participating in concerts and retreats with Yawanawa and Ashaninka at the same time is a unique opportunity.

Ga naar de bovenkant