Tribal Wisdom Trail

Laden Evenementen

Het delen van wijsheid

De Tribal Wisdom Trail gaat z’n tweede half jaar cyclus in!

[English below]

Op zaterdag 28 januari 2023 ontmoeten we elkaar in het dorpshuis van Ruigoord, een locatie met geschiedenis.

Wat zijn de Tribal Wisdom Trails?
In de Tribal Wisdom Trails ontmoeten jongeren [16~32] en inheemse en uitheemse Elders /Wisdom Keepers elkaar en gaan we samen onze wijsheid delen. Het is onstaan uit de vraag “wat hebben de jongeren nodig in deze tijd om weerbaar te zijn en hun eigen krachten te leren gebruiken?”

Doel 
bewustzijn, gronding, gemeenschapszin, erkenning en betekenisvol verbinden. Om kennis en ervaringen over te dragen en te delen. Om kwetsbaarheid bespreekbaar te maken en deze om te zetten in kracht, met gelijkgestemden.

Tijdens de bijeenkomst op de 28e leren we van de vorige trail deelnemers hoe het voor ze was en maken we kennis met de Circle Keepers die de kleine groepen een half jaar gaan hoeden.

– Je mag een vriend of vriendin meenemen om dit samen te beleven. Wel aanmelden graag.
– Neem voor zaterdag warme kleding mee, een warme deken mee. We zullen waarschijnlijk een deel van de dag buiten zijn.
– Tevens vragen we jullie hartigs of zoetigs mee te nemen voor de potluck.
– Voor de bijeenkomst op 28.1 vragen wij om een kleine donatie bij binnenkomst (tikkie of contant, sugg. € 11,00)

Denk ook aan:
– een decoratie mee voor Imbolc,
– een krachtvoorwerp voor het altaar dat we maken,
– een muziekinstrument zoals drum, fluit, ratels.

Wanneer
Als je instapt in het Tribal Wisdom Trail dan kies je ervoor in het komende half jaar t/m juli 2023 3-4 sharings te volgen bij een Circle keeper/Elder. Samen met de Circle keeper en de anderen in je groep bepaal je wanneer de sharings zijn en hoe lang ze duren. In de zomer wisselen we weer.

Kosten 
Kosten voor de sharing bijeenkomsten zijn vanaf € 15,00 en naar draagkracht meer. We vinden het belangrijk dat sharings laagdrempelig zijn en ook dat wederkerigheid naar de Circle keeper gehonoreerd wordt.

Aanmelden
We stellen het zeer op prijs als je zo vroeg mogelijk aanmeldt, zodat we met de aantallen rekening kunnen houden en jouw plek in de cirkel vrijhouden.
Voel je vrij om contact met ons op te nemen voor vragen!

Aanmelding voor de ontmoetingsdag op 28 januari via deze link:
https://hipsy.nl/event/8727-tribal-wisdom-trail
of per email hans@tribalwisdom.org

Dit intitiatief heeft mij verbonden met nieuwe mensen en perspectieven over processen en leven en daar vorm aan te geven. Ik vind het intergenerationele aspect heel fijn, om te ervaren dat je met jong en oud spiritueel bewust deelt over het leven. Het is elke keer een feestje bij elkaar te zijn, van herkenning en verschillen die verrijken. Als ik aan een ander erover vertel dan staat het delen van wijsheid tussen verschillende generaties voor mij centraal.” – Leroy

Hans Götze en Jessica Wawoe
In samenwerking met de Ruigoord Academie

—————–

ENG

On Saturday, January 28, 2023, we will meet in the village hall of Ruigoord, a location with history.

What are the Tribal Wisdom Trails?
In the Tribal Wisdom Trails, young people [16~32] and Indigenous Elders/Wisdom Keepers meet and share wisdom together. The initiative arose from the question “what do young people need in this day and age to be resilient and learn to use their own strengths?”

The Aim
awareness, grounding, community spirit, recognition and meaningful connection. To transfer and share knowledge and experiences. To make vulnerability negotiable and to convert it into strength, with like-minded people.

During the meeting on the 28th, we learn from the previous trail participants what it was like for them and we meet the Circle Keepers who will guide the small groups for six months.

– Please register upfront so we know how many are coming. Consider bringing a friend to experience this together.
– Bring warm clothes for Saturday, a warm blanket. We will probably be outside for part of the day.
– We also ask you to bring a savoury or sweet dish to share for the potluck.
– For the meeting on 28.1 we ask for a small donation upon arrival (tikkie or cash, suggest. € 11.00)

Also consider bringing
– a decorative item for Imbolc,
– a power object for the altar that will be made,
– a musical instrument such as drum, flute, rattles.

When
By entering the Tribal Wisdom Trail, you choose to follow 3-4 sharings with a Circle keeper/Elder in the coming six months up to and including July 2023. Together with the Circle keeper and the others in your group you decide when the sharings are and how long they last. In the summer we switch again.

Costs
Costs for the sharing meetings from € 15.00 and more according to your means. We think it is important that sharings are accessible and that reciprocity towards the Circle keeper is honoured.

Applying
We really appreciate it if you register as early as possible, so that we can take the numbers into account and keep your place in the circle free.
Feel free to contact us with any questions!

Apply before the 28th of january with this link:
https://hipsy.nl/event/8727-tribal-wisdom-trail
of by emailing: hans@tribalwisdom.org

This initiative has connected me with new people and perspectives on processes and life and to shape them. I really like the intergenerational aspect, to experience that you share spiritually consciously about life with young and old. It’s a party every time to be together, of recognition and differences that enrich.
When I tell someone else about it, sharing wisdom between different generations is central to me.” – Leroy

Hans Götze and Jessica Wawoe
In collaboration with the Ruigoord Academie

—————–

Ga naar de bovenkant