Felt Sense Trance [uitverkocht]

Laden Evenementen

Healing Yoga, Transformative Dance and Shamanic Sound Healing

[NL]

Healing Yoga, Transformatieve Dance and Shamanic Sound Healing

Een 4 uur lange transformerende sessie om vrede, liefde en welvaart voor iedereen te belichamen.
Tijdens deze reis zullen we onze Kundalini energie verhogen en samen in een trance komen. Deze avond heeft als thema sensualiteit, het ervaren van wereld door onze zintuigen en het verbinden van die ervaringen met onze hartruimte.

EduArt (Natural High), Branka Zgonjanin (Embody Peace) en Mattijs Snoeij (de Volle Zon) zijn samen gaan werken om enkele sappige spirituele stromingen samen te brengen om een inspirerende en bekrachtigende ervaring te ontwikkelen voor iedereen die geïnteresseerd is in diepe ontspanning, innerlijke groei en community building.

De sessie begint met de Healing Yoga van EduArt. We gaan voelen wat ons lichaam ons zegt en wat het nodig heeft. Als we de taal van ons lichaam leren spreken en luisteren naar wat het te zeggen heeft, zal het ons het pad wijzen van herstel, genezing en een gelukkiger, gezonder en meer evenwichtige staat van zijn waarin onze energie vrij kan stromen. We zullen onze rug van beneden naar boven losmaken door oefeningen uit de Kundalini Yoga -traditie, waarna we duiken in de meditatieve yoga met verschillende diepe yin-stretches. We eindigen met een korte meditatie.

Geluid: EduArt’s yoga wordt ondersteund door de meditatieve geluiden die door planten in real-time worden gespeeld via speciale apparatuur / Practice: Kundalini en Yin Yoga

Vanuit een meditatieve gemoedstoestand, zullen we langzaam in beweging komen door de Tantric Downtempo -deuntjes gemixt door Branka (DJ Iskra Bela). We gaan verder op reis dieper in ons lichaam en zintuigen.
Branka ontwikkelt sinds 2011 haar unieke techniek van het belichamen van vrede. De techniek is het samenvoegen van meerdere disciplines, beginnend bij hedendaagse dans, lichaamswerk, tantra, leven dicht bij de natuur met de pulse van de aarde, sjamanisme en kunst. We worden uitgenodigd om het bekende en het bezoekbare te verlaten, en om terug te keren naar het gevoel binnenin het lichaam, en tegelijkertijd in al onze zintuigen te gronden. Om daar aan te komen, gebruiken we oefeningen die onze dierlijke krachten verbeelden en activeren. Deze techniek is voornamelijk gericht op het vinden van blokkades in het lichaam zodat het kan transformeren naar zachtheid en openheid en innerlijke vrede. Branka gelooft dat wanneer je vrede wil, je deze eerst zelf dient te belichamen, wat een voortdurende dagelijkse oefening is. Uiteindelijk zal dit de wereld de nodige vrede brengen.

Geluid: Tantric Organic House World Music door DJ Iskra Bela / Practice: Embody Peace Dance

Wanneer we de dansoefening hebben gedaan, zullen we nog dieper worden meegenomen in onze innerlijke processen met de Sjamanistische Soundhealing van Mattijs Snoeii. Mattijs zal spiritueel de ruimte openen met de geluiden van de trommel, kristallen klankschalen, ratels en andere resonerende inheemse instrumenten. Hij zal de ruimte beschermen en deze beschikbaar stellen voor onze voorouders en gidsen om ons te helpen op onze reis naar de onderwereld van onze ziel waar we onze krachtdieren zullen ontmoeten. Hier zullen we in staat zijn om onze verbinding met de aarde en het natuurlijke leven nog verder te versterken, omdat onze dieren ons hiernaar zullen leiden. Het droomlandschap van Mattijs biedt genezing voor lichaam, ziel en geest. Op het eind dan kom je weer terug op aarde, in ons lichaam, vol met frisse revitaliserende energie.

Geluid en resonantie: Shamanic Sound Healing

Praktisch:
✓ Locatie: Kerk Ruigoord
✓ Tijd: woensdag 3 april 19:30-23.00 Deur open 19.00
✓ Parkeren is gratis
✓ Draag loszittende comfortabele kleding
✓ Neem een matje en/of dekentje mee om comfortabel te kunnen liggen.
✓ Tickets: Early Birds zijn € 28,00 en Reguliere kaarten zijn €30,00

Wees welkom in ons lichtveld!
——————————————————————————————————————————————

[EN]

A 4 hours long all-immersive transformative session to embody peace, love and prosperity for all.
During this 4-hours long journey we will raise our Kundalini high, and together arrive into a trance. Aside of personal healing, this is a ritual for our global tribe, to renew the power of love and self-healing.
This session will be focused on sensuality, experiencing world through our senses and connecting those experiences to our heart space.

EduArt (Natural High), Branka Zgonjanin (Embody Peace) and Mattijs Snoeij (De Volle Zon) teamed up to intertwine some juicy spiritual practices together and to develop an inspirational and empowering experience for everyone interested into deep relaxation, inner growth and community building.

The session starts with EduArt’s Healing Yoga. We will tap into feeling the body and what it needs. As we learn to speak the language of our body and listen more closely to what it has to say to us, it will set us on a path of recovery, healing and a happier, healthier and more balanced state in which our energy flows freely. We will loosen the back from down to the top by exercises from the Kundalini yoga tradition. We sink into meditative yoga by different Yin-stretches. After a few intense endurance exercises, we will end in a meditation.

Sound: Eduard’s part will be supported by the meditative sounds played by plants in real time via special devices / Practice: Kundalini and Yin yoga

From a meditative state of mind, penetrated slowly by tantric downtempo tunes mixed by Branka (DJ Iskra Bela), we will venture on a journey deeper into our bodies and senses. Branka has been developing her unique technique to Embody Peace since 2011. The technique merges multiple disciplines, starting from contemporary dance, body work, tantra, living close to nature and the Earth’s pulse, shamanism and art. In this multifaceted practice, we are invited to abandon the known and the visitable, and to turn back to our feeling from inside of the body – to ground into all of our senses at the same time. To arrive there we will go through complex exercises which involve our imagination and physical activation of our animalistic powers. This technique is primarily geared towards finding blockages in the body and turning them into softness and openness, in order to create an inner peace. Branka believes that people who embody peace, which is an ongoing daily practice, bring so needed peace to the world.

Sound: Tantric organic house world music by DJ Iskra Bela / Practice: Embody Peace dance

When we are undone by the dancing practice, we will be taken even deeper into our inner processes with Mattijs’s Shamanic Sound Healing. Mattijs will spiritually open the space with the sounds of the drum, crystal singing bowls, rattles, and other resonating indigenous instruments. He will protect the space and make it available for our ancestors and guides to assist us on our journey into the underworld of our souls, where we will meet our power animals. Here we will be able to strengthen even more our connection to the Earth and to natural living, since our animals will guide us into this connection. Matthijs’ Dreamscape offers healing for body, soul and spirit. It will finish on the surface of the Earth, back to our bodies, full of fresh and uplifting energy.

Sound and practice : Shamanic Sound Healing

Practical:
✓ Location: Church Ruigoord
✓ Time: Wednesday, April 3, 19: 30-23.00 Door Open 19.00
✓ Parking is free
✓ Wear loose comfortable clothing
✓ Take a mat and/or blanket to be able to lie comfortable and warm
✓ Tickets: Early bird until March 1st is €28,00 & Regular ticket is €35.00

About the guides:

Eduard Kouwen is the owner of Natural High Yoga and has many years of experience in yoga and teaching in all kinds of areas. His lessons are about self-healing. In relaxed contact with the body we learn to feel and to heal.
https://naturalhighyoga.com

Branka Zgonjanin (a.k.a. Iskra Bela) is a dancer, visual artist and herbalist. She studied choreography (MA degree, Theaterschool, Amsterdam, 2011) and anthropology (MA degree, Belgrade University, 2005). In recent works, Branka collaborates closely with the plant world and creates artworks which are hybrids of herbalism, performance-ritual and deep ecology. Since 2022 Branka DJ’s under the name Iskra Bela www.brankazgonjanin.com / www.iskramassage.nl

Mattijs Snoeij is an energetic healer, with the gift of being able to sense and transform energies, and work with the spirits. Guided by the spirits he was given the assignment to find a teacher to complete his knowledge of the world we live in. His teacher teaches the path of the Lakota tribe, which brought his healings into deeper dimensions of the being. The Dreamscape is a combination of the shamanic trance technique, energetic healing and his musical talents. www.devollezon.com

 

Ga naar de bovenkant