๐Ÿ„ Mycelium Joy Project ๐Ÿ„

Laden Evenementen
[NL] Laten we ons inspireren door de magie van mycelium en samen een plek creรซren voor deze kennis.

Laten we onszelf bevrijden van de manipulatie door het kapitalisme, kolonisatie en het patriarchaat.

Laten we onszelf opnieuw verbinden met onze omgeving. Samen dansen is samen brengen. Wie weet, zijn we zelf wel de revolutie waar we naar op zoek zijn. De eerste dans is om de gemeenschap samen te brengen.

๐Ÿ„ Programma ๐Ÿ„

13:30 – 14:00 Walk in
14:00 – 14:15 Opening
14:15 – 15:15 Mycelium Teachings
15:15 – 15:45 Forest Walk
16:00 – 17:00 Drum Circle
17:00 – 18:00 Dance Circle
18:00 – 18:30 Karinja Maraka Dance & Sambura by Willem Koning โ€จ18:30 – 19:30 Community Potluck

Toegankelijkheid
Het evenement zal buiten plaatsvinden op gras/aarde. Er zal een rust- en regeneratieruimte worden geboden als je een moment van stilte nodig hebt tijdens de drum/danskring. Dansen kan intens zijn, maar er zullen pauzes zijn en je kunt op je eigen tempo meedoen.

Aanmelding en Tickets: https://forms.gle/XeGxC64vtsXNNFVq7
Tickets: โ‚ฌ 8,00- we verwelkomen donaties!

๐Ÿ„ Wat is het Mycelium Joy Project?
Het Mycelium Joy Project is een serie interactieve bijeenkomsten om samen te komen en te leren van een van onze oudste voorvaders; mycelium. We kijken naar mycelium om te leren over natuurlijke oplossingen voor de klimaatcrisis, genezing, her-verbinding met Moeder Aarde, onderlinge verbondenheid en het bevorderen van een relatie met de rest van de natuur. We zullen onderzoeken hoe mycelium, inheemse wijsheden en wetenschappelijke kennis elkaar aanvullen in een prachtige dans van bevrijding. Iedereen is welkom

Donaties aan de Indigenous Liberation Movement zullen ons helpen om toekomstige evenementen en projecten te financieren, en zouden zeer op prijs worden gesteld! Je kunt hier doneren:
IBAN-nummer – NL73 TRIO 0338 4778 96
Naam – Stichting Nederlands Centrum voor Inheemse Volken

[EN] Letโ€™s be inspired by the magic of mycelium and create a space for mycelium teachings.

Let’s break free from manipulation from capitalism, colonialism and patriarchy.

Let’s reconnect with our surroundings. Dance together to bring together. Who knows, we might be the revolution we are looking for. This first dance is to bring the community together.

๐Ÿ„ Program ๐Ÿ„

13:30 – 14:00 Walk in
14:00 – 14:15 Opening
14:15 – 15:15 Mycelium Teachings
15:15 – 15:45 Forest Walk
16:00 – 17:00 Drum Circle
17:00 – 18:00 Dance Circle
18:00 – 18:30 Karinja Maraka Dance & Sambura by Willem Koning โ€จ18:30 – 19:30 Community Potluck

Accessibility
The event will take place outdoors on grass/soil. A rest and regeneration space will be provided if you need a moment of silence during the drum/dance circle. Dancing can be intense, but there will be breaks and you can follow at your own pace.

Application & Tickets: https://forms.gle/XeGxC64vtsXNNFVq7
Tickets: โ‚ฌ 8,00- we welcome donations!

๐Ÿ„ What is the Mycelium Joy Project?
The Mycelium Joy Project is a series of interactive gatherings to come together and learn from one of our oldest ancestors: mycelium. We look to mycelium to learn about natural solutions for the climate crisis, healing, reconnection with Mother Earth, interconnectedness, and fostering a relationship with the rest of nature. We will explore how mycelium, indigenous wisdom, and scientific knowledge complement each other in a beautiful dance of liberation. Everyone is welcome.

Donations to Indigenous Liberation Movement will help us to fund future events and projects, and would-be greatly appreciated! You can donate here:
IBAN Number – NL73 TRIO 0338 4778 96
Name – Stichting Nederlands Centrum voor Inheemse Volken

Ga naar de bovenkant